Internet Cá nhân

HOME 1 - 1 tháng

189,000đ/ tháng

HOME 1 - 7 tháng

1,134,000đ/7 tháng - 15 % 1,334,060đ/7 tháng

HOME 1- 15 tháng

2,268,000đ/15 tháng - 20 % 2,835,000đ/15 tháng

HOME 2 - 1 tháng

219,000đ/ tháng

HOME 2 - 7 tháng

1,314,000đ/7 tháng - 15 % 1,546,000đ/7 tháng

HOME 2- 15 tháng

2,628,000đ/15 tháng - 20 % 3,285,000đ/15 tháng

HOME 3 - 1 tháng

259,000đ/1 tháng

HOME 3 - 7 tháng

1,554,000đ/7 tháng - 15 % 1,828,000đ/7 tháng

HOME 3- 15 tháng

3,108,000đ/15 tháng - 20 % 3,885,000đ/15 tháng